1993-02-05 / 2Pac on “Yo! MTV Raps”

https://www.youtube.com/watch?v=PpBPCsVox6I